Logo Rekenuitkomst

Dyscalculie onderzoek (geen wachtlijst)

Dyscalculie of rekenproblemen?

Wanneer is er sprake van dyscalculie en wanneer van een rekenprobleem?

Een rekenprobleem ontstaat doorgaans wanneer een kind te weinig rekenonderwijs heeft gehad en/of de rekenmethode of de wijze waarop de school/leerkracht het rekenonderwijs vorm geeft niet goed past bij uw kind. Rekenproblemen kunnen (grotendeels) verholpen worden door  gespecialiseerde begeleiding van een rekenspecialist. 

Bij dyscalculie is er echter sprake van een leerstoornis op het gebied van rekenen. Deze leerstoornis is het gevolg van “minder goed” samenwerken van specifieke gebieden in de hersenen en kan erfelijk bepaald zijn.

Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij sprake is van ernstige en hardnekkige rekenproblemen. Dyscalculie is blijvend van aard en kan dus ook niet “genezen” worden.  Om dyscalculie te kunnen vaststellen, zal een screening en  rekenonderzoek moeten plaatsvinden.

Kenmerken van dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen met het aanleren en toepassen van rekenvaardigheden.

Er kan sprake zijn van dyscalculie als:

 • het kind op jonge leeftijd al moeite heeft met (voorbereidend) rekenen
 • er een duidelijk verschil is tussen rekenkennis en andere kennis
 • de rekenproblemen niet overgaan met extra oefenen en/of remedial teaching  (de achterstand wordt eerder groter

Kinderen met dyscalculie kunnen onder meer moeite hebben met:

 • het snel en juist oproepen van rekenfeiten en  -afspraken
 • het toepassen van basisvaardigheden in grote bewerkingen
 • inzicht in de plaats en waarde van getallen tussen andere getallen
 • correct lezen en schrijven van getallen (bijvoorbeeld 23 wordt 32)
 • de volgorde van stappen bij ingewikkelde berekeningen (bijvoorbeeld bij grote vermenigvuldigingen of optel-/aftreksommen met tientaloverschrijding)
 • opdrachten waarbij ruimtelijk inzicht een grote rol speelt
 • onthouden van rekenregels, symbolen (zoals x en :) en formules en moeite blijven houden met de rekentaalbegrippen
 • klokkijken
 • schattend rekenen

De rekenresultaten zijn vaak onvoorspelbaar en leiden tot onzekerheid, waardoor het kind faalangstig kan worden, rekenangst kan ontwikkelen en een hekel aan rekenen krijgt.

Screening

Voordat een onderzoek naar dyscalculie bij uw kind kan plaatsvinden, vindt eerst een screening plaats. Tijdens deze screening wordt de school gevraagd om de volgende gegevens aan te leveren:

 • Toetsresultaten (zowel CITO-LOVS als methodegebonden toetsen),
 • Handelingsplannen voor rekenen.
 • Een vragenlijst. In deze vragenlijst staan vragen t.a.v. het rekenen centraal, maar ook de ontwikkeling bij de andere vakken en het leren in het algemeen.

Ouders krijgen ook een vragenlijst, waarbij vooral gekeken wordt naar de rekenontwikkeling  van peuter tot nu.

Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald of een kind in aanmerking komt voor onderzoek naar dyscalculie.

Deze screening wordt gedaan door Angelique Roos in samenwerking met gz-psycholoog Anne Hermans. Aan deze screening zijn kosten verbonden. (€ 100).

Wat als uw kind niet aanmerking komt voor een dyscalculie onderzoek?

Er kan gekozen worden om toch een onderzoek te doen naar de rekenproblemen.  Er wordt dan onderzoek gedaan naar de rekenvaardigheid, met als doel handelingsadviezen te geven aan school en ouders. De kosten van dit onderzoek kunnen tijdens de uitleg van de screening besproken worden. Ook kan gekozen worden voor een aantal behandelingen.

Onderzoek naar dyscalculie (vanaf eind groep 5)

Wanneer er wel het vermoeden bestaat van dyscalculie, wordt een onderzoek opgestart. Het onderzoek is gericht op belemmerende en op compenserende factoren om zo inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften en om te komen tot een gedegen handelingsadvies voor de begeleiding van uw kind in de klas. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een dyscalculie specialist  is samenwerking met een GZ-psycholoog. Een onderzoek naar dyscalculie wordt uitgevoerd bij kinderen vanaf eind groep 5/begin groep 6.

Een dyscalculieonderzoek bestaat doorgaans uit:

 • Een intake met de ouders en kind
 • Een onderzoek naar de automatiseringsproblemen
 • Een onderzoek naar de beheersing van de basale vaardigheden
 • Een diagnostisch rekenonderzoek waarbij gekeken wordt naar de rekenproblemen, onder meer door na te gaan hoe een kind rekentaken uitvoert en welke hulp het nodig heeft om nieuwe taken te leren.
 • Een eindgesprek met ouders (en indien gewenst met school)

Kosten dyscalculieonderzoek

De kosten kunnen we bespreken als u met mij contact opneemt.

De gesprekken en onderzoeken vinden dan plaats in mijn praktijk. 

In de regel wordt een onderzoek naar dyscalculie niet vergoed door uw gemeente.